Psychiatria

człowiek zamknięty w słoiku

Zajmujemy się zapobieganiem, rozpoznawaniem, leczeniem i rehabilitacją osób z zaburzeniami psychicznymi, uznanymi jako choroby cywilizacyjne. Cierpi na nie 8 milionów dorosłych Polaków oraz 4 miliony dzieci i młodzieży, czyli prawie 1/3 populacji.
Zdrowie psychiczne jest niezwykle ważne i ma ogromny wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. Nasze usługi obejmują diagnozę, ocenę i leczenie m.in.: depresji, nerwic, zaburzeń lękowych, nastroju, odżywiania, osobowości, schizofrenii. Przeprowadzamy dokładną ocenę stanu pacjenta, aby zrozumieć objawy, przeszłość medyczną i kontekst życiowy, co pozwala na opracowanie spersonalizowanego planu leczenia.

Duży nacisk kładziemy na wspieranie pacjentów w procesie zdrowienia. Nasz zespół psychiatrów i terapeutów oferuje bezpieczną przestrzeń, w której można wyrazić swoje emocje, obawy i problemy. Nawiązanie trwałej relacji z pacjentem i zapewnienie dyskrecji jest priorytetem.

Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy psychiatrycznej, będziemy Ci towarzyszyć w drodze do lepszego życia.

Diagnoza psychologiczna

Proces, w którym psycholog wykorzystujący odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy) zmierza do rozpoznania psychologicznych mechanizmów funkcjonowania badanej osoby, wyjaśnia pojawiające się problemy oraz przewiduje możliwości i sposób ich zmiany. Wyniki badań i testów pomagają lepiej zrozumieć trudności pacjenta i dostosować plan terapeutyczny do indywidualnych jego potrzeb To ważny i integralny element początkowej fazy leczenia umożliwiający:

  • opisanie obecnego funkcjonowania pacjenta, jego mocnych i słabych stron,
  • wykrycie mechanizmów leżących u podstaw doświadczanych trudności i objawów,
  • właściwe ukierunkowanie leczenia i dopasowanie do pacjenta dalszego postępowania,
  • weryfikację, czy kontynuacja leczenia jest potrzebna, a jeśli tak to w jakiej formie.

Kładziemy nacisk na empatyczną i bezpieczną przestrzeń, aby pacjent mogł swobodnie podzielić się swoimi doświadczeniami i obawami.

Trafna diagnoza warunkuje dobór adekwatnego postępowania terapeutycznego.
Holistyczne podejście do leczenia

Oznacza to, że diagnoza psychologiczna uwzględnia całą osobę, jej kontekst życiowy i indywidualne cechy. Proces leczenia i decyzje terapeutyczne podejmowane są w oparciu o zespołową pracę. Na jej podstawie opracowujemy plan terapii, który może obejmować różne nurty terapeutyczne np.: psychodynamiczny, psychoanalityczny integratywny, poznawczo-behawioralny, czy nurt systemowy, w zależności od potrzeb i możliwości poznawczych pacjenta.